Add-on chuyển đổi ngôn ngữ: khi website có 2 ngôn ngữ trở lên thì add-on này sẽ được sử dụng để thay đổi ngôn ngữ hiện trên trang web.

Ví dụ: trang web của bạn có 2 ngôn ngữ là Anh-Việt, add-on này sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi qua lại giao diện Anh-Việt.

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cài đặt:

Style:

Flag & Text: hình cờ và tên ngôn ngữ

Flag & Keyword: hình cờ và tên viết tắt

Text Only: chỉ mỗi tên

Keyword Only: chỉ mỗi tên viết tắt

Flag Only: chỉ hiện mỗi hình cờ

Dropdown Flag & Text: dạng xổ xuống có hình cờ và tên

Dropdown Flag & Keyword: dạng xổ xuống có hình cờ và tên viết tắt

Dropdown Text Only: dạng xổ xuống chỉ có mỗi tên

Dropdown Keyword Only: dạng xổ xuống chỉ mỗi tên viết tắt

Dropdown Flag Only: dạng xổ xuống hiện mỗi hình cờ

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.