Add-on chuyển đổi ngôn ngữ: khi website có 2 ngôn ngữ trở lên thì add-on này sẽ được sử dụng để thay đổi ngôn ngữ hiện trên trang web.

Ví dụ: trang web của bạn có 2 ngôn ngữ là Anh-Việt, add-on này sẽ giúp bạn dễ dàng chuyển đổi qua lại giao diện Anh-Việt.

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cài đặt:

Style:

Flag & Text: hình cờ và tên ngôn ngữ

Flag & Keyword: hình cờ và tên viết tắt

Text Only: chỉ mỗi tên

Keyword Only: chỉ mỗi tên viết tắt

Flag Only: chỉ hiện mỗi hình cờ

Dropdown Flag & Text: dạng xổ xuống có hình cờ và tên

Dropdown Flag & Keyword: dạng xổ xuống có hình cờ và tên viết tắt

Dropdown Text Only: dạng xổ xuống chỉ có mỗi tên

Dropdown Keyword Only: dạng xổ xuống chỉ mỗi tên viết tắt

Dropdown Flag Only: dạng xổ xuống hiện mỗi hình cờ

Bạn có website chưa?

Thiết kế website chuẩn Marketing với Eraweb ngay hôm nay

Bắt đầu miễn phí

Nội dung cùng danh mục

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.