Add-on biểu mẫu giúp tạo ra các biểu mẫu từ phức tạp đến đơn giản như: biểu mẫu thông tin cá nhân, biểu mẫu đăng ký khóa học, biểu mẫu đăng ký email để nhận các ưu đãi,...

Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để cài đặt:

Textbox: trường chữ, dùng cho các trường hợp như điền họ và tên, chức danh, tên công ty,...

Textarea: cũng dùng để điền chữ nhưng với nội dung dài hơn, dùng cho trường hợp cần điền nội dung, ghi chú, chú thích…

Dropdown: hiện các lựa chọn dưới chọn dropdown

Checkbox: hiện các lựa chọn dưới dạng checkbox

Radio: hiện các lựa chọn dưới dạng Radio

Upload File: dùng để khách hàng tải lên các file (hình, tài liệu,...)

Email: trường nhập email

Phone: trường nhập số SĐT

Number: trường nhập số

Date: trường chọn ngày/tháng/năm

Label: nhãn chữ

Sau khi chọn được trường phù hợp với yêu cầu, thì nhấn

Config để cài đặt: đổi tên, thêm lựa chọn (Dropdown, Checkbox, Radio)

Remove: xoá trường

Mũi tên lên/xuống: di chuyển các trường

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.