Add-on tìm kiếm giúp tìm kiếm bài viết, sản phẩm bằng từ khoá.

Mở bảng Add-on để lựa chọn nhiều kiểu có sẵn của Add-on tìm kiếm. Nhấn vào Add-on Config (biểu tượng bánh xe bên cạnh add-on) để tùy chỉnh hiển thị biểu tượng kính lúp ở mục “Screen Show Button” thay cho thanh tìm kiếm ở một màn hình cụ thể trở đi.

Ví dụ: bạn chọn màn hình “Tablet” thì từ màn hình này và cả 2 màn hình nhỏ hơn nó là “Small Tablet”, “Mobile” cũng sẽ hiển thị biểu tượng kính lúp thay cho thanh tìm kiếm.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.