Padding là khoảng cách từ 1 thành phần đến lề của chúng. Hay nói cách khác, Padding là khoảng trống bao quanh 4 mặt của 1 thành phần đến lề của chúng. Ví dụ: Padding Top 50px của Addon Text nghĩa là khoảng cách phía trên của Addon Text đến lề của chúng là 50px.

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.