Element là tất cả các thành phần tạo nên một thiết kế, ví dụ như màu sắc, kiểu chữ, hình ảnh, văn bản, đường nét, hình dạng,...

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.