Border là đường viền bao quanh 1 thành phần. Có thể điều chỉnh độ dày/mỏng và màu sắc của đường viền. Đường viền có thể là 1 đường thẳng đơn giản hoặc là những nét đứt, chấm tròn,...

Nội dung liên quan

Bản quyền © 2016 - 2022 Eraweb. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Eraweb là một sản phẩm được làm bằng cả ❤.